Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:

  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa