Kế toán vốn bằng tiền với phần mềm kế toán Gama

 

Vốn bằng tiền
Chức năng “Vốn bằng tiền” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm có các tính năng:
– Quản lý tiền tại quỹ
– Quản lý tiền gửi ngân hàng.

Việc ghi nhận các bút toán

Kế toán tài sản cố định với phần mềm kế toán Gama

Tài sản cố định
Chức năng “Tài sản cố định” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm có các tính năng:
– Quản lý tài sản cố định (danh mục, theo dõi khấu hao)
– Quản lý công cụ …

Kế toán mua hàng với phần mềm kế toán Gama

Kế toán mua hàng với phần mềm kế toán Gama

Mua hàng
Chức năng “Kế toán mua hàng” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, được tích hợp các tính năng liên quan, cụ thể là:
– Quản lý mua hàng nhập kho, doanh số mua
– Quản lý chi …

Kế toán bán hàng với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán bán hàng” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, tập trung xử lý 02 tính năng:
Lập phiếu bán bàng
Lập phiếu hàng bản trả lại


Nghiệp vụ Bán hàng được liên kết với kho hàng …

Kế toán tồn kho với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tồn kho” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng các tính năng sau:

  • Lập phiếu nhập kho
  • Lập phiếu xuất kho
  • Lập phiếu vận chuyển nội bộ
  • Tính giá xuất kho


Màn hình nhập …

Kế toán công nợ với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán công nợ” ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, là những báo cáo, bởi việc nhập số liệu phát sinh liên quan đã được thể hiện ở các chức năng khác như mua hàng, bán …

Kế toán tổng hợp với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tổng hợp” ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm những tính năng sau:
Ghi nhận bút toán tổng hợp. Những bút toán này không nhập ở các chức năng khác như vốn bằng …

Kế toán thuế với phần mềm kế toán Gama

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng đầy đủ báo cáo thuế, bao gồm

  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Các mẫu báo cáo thuế này hoàn …

Báo cáo

Báo cáo

Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành:
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Nhật ký sổ cái
Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ)…

Quản lý công cụ dụng cụ

Quản lý công cụ dụng cụ

Tính năng kế toán công cụ dụng cụ được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng quản lý một cách chi tiết. Chúng ta có thể xuất dùng CCDC từ hàng tồn kho, từ mua hàng chuyển dùng trực …

Thiết lập báo cáo tài chính

Thiết lập báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… được thiết kế hết sức linh động cho phép người dùng can thiệp và điều chỉnh các …