Thiết lập báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… được thiết kế hết sức linh động cho phép người dùng can thiệp và điều chỉnh các chỉ tiêu. Nhờ vậy, các thay đổi hệ thống tài khoản cũng như mẫu biểu báo cáo có thể được người dùng thiết lập lại kịp thời mà không cần phải yêu cầu đến nhà cung cấp sửa lại chương trình.

Màn hình thiết lập “Bảng cân đối kế toán”

Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… được thiết kế hết sức linh động cho phép người dùng can thiệp và điều chỉnh các chỉ tiêu. Nhờ vậy, các thay đổi hệ thống tài khoản cũng như mẫu biểu báo cáo có thể được người dùng thiết lập lại kịp thời mà không cần phải yêu cầu đến nhà cung cấp sửa lại chương trình.

Màn hình thiết lập “Bảng cân đối kế toán”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *