Quản lý công cụ dụng cụ

Tính năng kế toán công cụ dụng cụ được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng quản lý một cách chi tiết. Chúng ta có thể xuất dùng CCDC từ hàng tồn kho, từ mua hàng chuyển dùng trực tiếp… Việc kế toán CCDC được thiết kế chuẩn theo quy định: người dùng khai báo và quản lý các CCDC, thiết lập phương pháp phân bổ chi phí (phân bổ đều, phân bổ 2 lần), lập các phiếu báo hỏng (nếu có). Hàng kỳ, chương trình sẽ tự động trích khấu hao, kết chuyển vào Sổ cái.

Màn hình xuất dùng công cụ dụng cụ:

Tính năng kế toán công cụ dụng cụ được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng quản lý một cách chi tiết. Chúng ta có thể xuất dùng CCDC từ hàng tồn kho, từ mua hàng chuyển dùng trực tiếp… Việc kế toán CCDC được thiết kế chuẩn theo quy định: người dùng khai báo và quản lý các CCDC, thiết lập phương pháp phân bổ chi phí (phân bổ đều, phân bổ 2 lần), lập các phiếu báo hỏng (nếu có). Hàng kỳ, chương trình sẽ tự động trích khấu hao, kết chuyển vào Sổ cái.

Màn hình xuất dùng công cụ dụng cụ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *