Kế toán vốn bằng tiền với phần mềm kế toán Gama

 

Vốn bằng tiền
Chức năng “Vốn bằng tiền” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm có các tính năng:
– Quản lý tiền tại quỹ
– Quản lý tiền gửi ngân hàng.

Việc ghi nhận các bút toán đặc thù như: chuyển tiền, gửi tiền vào ngân hàng, rút tiền,… hết sức đơn giản. Công việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện hoàn toàn tự động.
Khi nhập số liệu ở chức năng “Vốn bằng tiền”, phần mềm tự động kết xuất số liệu lên các báo cáo liên quan như là: Sổ cái, sổ chi tiết công nợ, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng và báo cáo thuế.

Cung cấp các báo cáo Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu – chi phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền.

Tất cả các bút toán của Module này đều kết xuất lên Sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu (tuỳ theo bút toán phản ánh nghiệp vụ)
Màn hình truy vấn phiếu thu chi tiền tại quỹ

man hinh truy van phieu thu
Màn hình nhập phiếu chi:

man hinh phieu chi

Màn hình phiếu chi qua ngân hàng

man hinh phi chi qua ngan hang

In phiếu chi, UNC

in phieu chi

In sổ quỹ tiền mặt

so quy tien mat

Bài viết liên quan