Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:

  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
  •  Tờ khai thuế GTGT.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:

  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
  •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
  •  Tờ khai thuế GTGT.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

Bài viết liên quan