Kế toán tài sản cố định với phần mềm kế toán Gama

Tài sản cố định
Chức năng “Tài sản cố định” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm có các tính năng:
– Quản lý tài sản cố định (danh mục, theo dõi khấu hao)
– Quản lý công cụ dụng dụ (danh mục CCDC, phân bổ chi phí).
Các bút toán khấu hao TSCĐ, phân bổ CPCCDC được thực hiện ở chức năng “Tài sản cố định”, phần mềm tự động kết xuất số liệu lên các báo cáo liên quan như là: Sổ cái, sổ chi tiết chi phí, sổ theo dõi khấu hao.
Điều đặc biệt ở tính năng này là chúng ta chỉ việc khai báo danh mục TSCĐ, CCDC mà thôi. Việc trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí CCDC thì hệ thống được sinh tự động hàng tháng.

Màn hình quản lý danh mục TSCĐ

Danh muc tai san co dinh

Màn hình trích các bút toán khấu hao

chi tiet khau hao tai san co dinh

In báo cáo khấu hao

bao cao khau hao tài sản cố định

Bài viết liên quan