Lợi ích cho bộ phận khác

Khi phòng kế toán sử dụng phần mềm GAMA.SMB để tác nghiệp, các bộ phận khác có thể sử dụng chung bằng quyền “chỉ đọc” để có thể xem số liệu nhanh. Khi có phần mềm GAMA.SMB, số liệu kho, công nợ,.. phòng kế toán cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời.

Phòng kinh doanh, kho,.. có được thông tinh nhanh để đáp ứng công việc tác nghiệp của mình như là trả lời cho khách hàng, kiểm kê số liệu thực tế ở kho.

Bài viết liên quan