Kế toán bán hàng với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán bán hàng” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, tập trung xử lý 02 tính năng:
Lập phiếu bán bàng
Lập phiếu hàng bản trả lại

gama.smb
Nghiệp vụ Bán hàng được liên kết với kho hàng làm giảm việc nhập liệu, cho phép người dùng nhập các tỷ lệ chiết khấu, hoa hồng khi bán hàng.
Số liệu bán hàng được phản ánh trên các báo cáo: Doanh số bán hàng, tồn kho, báo cáo nợ phải thu, sổ cái, bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra…
Màn hình nhập số liệu bán hàng
hóa đơn bán hàng
Màn hình lập xuất nhập kho được kế thừa từ bán hàng:
xuất kho bán hàng
In phiếu bán hàng

phiếu giao hàng

Bài viết liên quan