Phần mềm quản lý mua hàng OMEGA.PO

Phần mềm quản lý mua hàng OMEGA.PO là một module chuyên sâu xử lý công tác mua hàng của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin học hoá của bộ phận thu mua. Đây là module tập trung vào sử lý các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng (Purchase Orders); được kế thừa và chia sẻ dữ liệu với phòng kế toán, phòng kinh doanh và bộ phận sản xuất rất chặt chẽ. Khi sử dụng hệ thống này thì toàn bộ phòng ban sẽ được thống nhất bộ mã, bao gồm: mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã mặt hàng,…
Sơ đồ quy trình xử lý
Phần mềm Quản lý mua hàng OMEGA.PO được thiết kế mở và mang tính linh hoạt cao, cho phép bạn thiết lập các quy trình quản lý, thiết kế các mẫu biểu báo cáo theo ý của mình.Yêu cầu mua hàngPhần mềm Quản lý mua hàng OMEGA.PO cho phép bạn có thể lập, quản lý các yêu cầu mua hàng, các trạng thái duyệt và phân quyền chi tiết phù hợp với đặc trưng phân nhiệm của nghiệp vụ mua hàng.Màn hình lập yêu cầu mua hàng:Đơn hàng mua

Căn cứ vào yêu cầu mua hàng, bộ phận thu mua có thể tiến hàng hỏi giá và lập đơn hàng mua. Đơn hàng này có mối quan hệ mật thiết với hóa đơn nhập hàng ở bộ phận kế toán và mối quan hệ khăng khít với yêu cầu mua hàng.

Màn hình lập đơn hàng mua:

TÓM TẮT CHỨC NĂNG

 • Khai báo danh mục
  Cập nhật phân loại đơn hàng mua
  Cập nhật mã phân tích, định nghĩa mã phân tích đơn hàng mua.
  Khai báo quy trình xét duyệt yêu cầu mua hàng
  Khai báo quy trình xét quyệt đơn hàng mua.
 • Nghiệp vụ
  Lập kế hoạch mua hàng
  Lập yêu cầu mua hàng
  Cập nhật các báo giá (bảng hỏi giá)
  Duyệt yêu cầu mua hàng
  Lập đơn hàng mua
  Duyệt đơn hàng mua
  Lập kế hoạch nhận hàng.
 • Báo cáo
  Tổng hợp đơn hàng mua
  Chi tiết đơn hàng mua theo nhóm hàng, nhà cung cấp
  Phân tích biến động giá mua theo thời gian
  Phân tích tình hình nhận hàng sớm hạn, trễ hạn.
  Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng, yêu cầu đặt hàng,…

ĐIỂM MẠNH

Quản lý chặt chẽ quy trình mua hàng
    Với tính năng đầy đủ của quản lý mua hàng, giúp nhà quản trị quản lý chặt chẽ quy trình mua hàng của mình, từ khâu kế hoạch mua hàng, lập yêu cầu mua hàng, đơn hàng mua, kế hoạch nhận hàng,… Các nghiệp vụ đều có trạng thái chờ, trạng thái duyệt và các ô thông tin để ghi chú các bước thực hiện quy trình.
Với báo các tình hình thực hiện mua hàng rõ ràng, chi tiết, có quan hệ chặt chẽ với tồn kho nên giúp nhà quản trị thấy rõ bức tranh về mua hàng.
Với việc cho phép cập nhật hàng đang về, phương pháp tính toán hàng mua, giúp nhà quản trị quản lý tốt hàng mua của mình.
Có nhiều tiện ích 

  Với những tiện ích về sao lưu lịch sử 05 giá mua gần nhất; chức năng cập nhật bảng chào giá; phân tích giá của các nhà cung cấp khác nhau,…
Với những tiện ích import kế hoạch mua hàng từ Excel, Ctrl + F6 copy các hàng, các cột, tiện ích phím F2 để xem nhanh tồn kho, công nợ, tuổi nợ, hàng đang về,…

Tính liên kết cao

    Phần mềm Quản lý mua hàng OMEGA.PO có mối ràng buộc dữ liệu với các phân hệ khác, như là: phần mềm Quản lý tồn kho OMEGA.WM; phần mềm Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL; phần mềm Quản lý bán hàng OMEGA.SO,… làm tăng tính toàn vẹn số liệu, giúp nhà quản trị quản lý các nguồn lực một cách toàn diện và thông tin kịp thời, tính thống nhất cao.

Bài viết liên quan