Phần mềm quản lý bán hàng OMEGA.SO

Module quản lý bán hàng OMEGA.SO là một module đặc sắc của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin học hoá của bộ phận kinh doanh. Đây là module chuyên sâu xử lý các nghiệp vụ bán hàng (SO – Sales Order); được kế thừa và chia sẻ dữ liệu với phòng kế toán. Khi sử dụng hệ thống này thì toàn bộ phòng ban sẽ được thống nhất bộ mã, bao gồm: mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã mặt hàng,…

Sơ đồ quy trình xử lý

Phần mềm Quản lý bán hàng OMEGA.SO được thiết kế mở và mang tính linh hoạt cao, cho phép bạn thiết lập các quy trình quản lý, thiết kế các mẫu biểu báo cáo theo ý của mình.Chào giá Phần mềm Quản lý bán hàng OMEGA.SO cho phép bạn có thể lập, quản lý các chào giá một cách chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Bạn có thể tìm kiếm, sàng lọc và cập nhật nhanh chóng.Màn hình lập phiếu chào giá:

Đơn hàng bán

Phòng kinh doanh có thể lập đơn hàng bán ở trên phần mềm, đây là nguồn đầu vào giúp quản lý các đơn hàng tốt hơn, bạn có thể nhập các thông tin chi tiết mặt hàng, đơn giá bán, hàng giữ chỗ trong kho. Ngay khi lập đơn hàng bán, bạn có thể thấy ngay số lượng nhập xuất tồn mặt hàng ở các kho, bạn có thể thấy được nợ và hạn mức nợ của khách hàng.

Màn hình lập đơn hàng bán:

Quản lý giá bán và số lượng bán

Bạn có thể quản lý giá bán và số lượng bán cho từng mặt hàng, nhóm hàng theo từng phân loại khách hàng. Giá bán được mặc định khi lập đơn hàng bán và cho phép quản lý giá sàn, giá trần…

Hệ thống cảnh báo giá bán được thực hiện tự động theo cách thiết lập chính sách giá của doanh nghiệp. Bạn có thể tùy chọn việc cho xuất hàng hay không khi nhập quá giá bán vượt mức cho phép hoặc số lượng vượt mức cho phép hay lớn hơn số lượng tồn kho thực tế…

TÓM TẮT CHỨC NĂNG

Cập nhật danh mục
Cập nhật phân loại đơn hàng bán
Cập nhật mã phân tích đơn hàng bán
Cập nhật các khoản mục chi phí
Cập nhật các chính sách giá bán
Cập nhật quy cách đóng gói sản phẩm
Thiết lập quy trình duyệt đơn hàng bán

Nghiệp vụ
Lập báo giá
Lập đơn hàng bán
Duyệt đơn hàng bán
Lập kế hoạch giao hàng
Lập đóng gói hàng hóa
Lập đơn hàng trả lại
Cập nhật kế hoạch chi phí cho đơn hàng.

Báo cáo
    Báo cáo tổng hợp đơn hàng bán
Báo cáo chi tiết đơn hàng bán
Báo cáo chi tiết tình hình giao hàng, đúng hạn, trễ hạn.
Phân tích doanh số theo salesman, vùng, loại khách hàng,…

ĐIỂM MẠNH

Quản lý sâu sát về giá bán.
    Phần mềm quản lý bán hàng OMEGA.SO cho phép người dùng thiết lập chính sách giá theo từng khách hàng, nhóm khách hàng.
Cho phép thiết lập các chính sách khuyến mãi, chiết khấu ứng với từng chủng loại hàng, nhóm khách hàng trong một giai đoạn nhất định.
Cho phép thiết lập cách đóng gói hàng hóa, kèm theo hàng khuyến mãi
Khi lập đơn hàng bán, chào giá, hệ thống tự động tính giá, chiết khấu tương ứng.

Quản lý xuyên suốt quy trình
    Quản lý xuyên suốt các công việc của kinh doanh như là chào giá, lập đơn hàng bán, lập kế hoạch giao hàng, duyệt giá,…
Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo như mẫu hợp đồng, mẫu đơn hàng, lệnh xuất kho, mẫu hợp đồng kinh tế,…
Cho phép thiết lập quy trình xét duyệt nhiều cấp của đơn hàng
Báo cáo các thay đổi về giá bán

Báo cáo đa dạng
    Cung cấp đa dạng các biểu mẫu phân tích doanh thu theo vùng, khu vực, nhóm hàng, hàng chậm luân chuyển, hàng bán chạy,…
Cung cấp đầy đủ các báo cáo về tình hình giao hàng, giao trễ hạn, …
Cung cấp các biểu mẫu tồn kho, công nợ liên quan đến hàng bán, cung cấp nhanh thông tin cho người bán hàng.

Bài viết liên quan