Kế toán công nợ với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán công nợ” ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, là những báo cáo, bởi việc nhập số liệu phát sinh liên quan đã được thể hiện ở các chức năng khác như mua hàng, bán hàng, vốn bằng tiền,.. cụ thể là cung cấp cho người dùng những báo cáo:

  • Tổng hợp nợ phải thu
  • Chi tiết nợ phải thu
  • Tổng hợp nợ phải trả
  • Chi tiết nợ phải trả

Báo cáo tổng hợp nợ phải thu

Báo cáo tổng hợp nợ phải thu

Báo cáo chi tiết nợ phải thu

Gồm có công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Nợ phải thu quản lý tất cả các khoản phải thu như: phải thu tiền hàng, tạm ứng, thuế đầu vào được khấu trừ, các khoản phải thu khác,…

Nợ phải trả quản lý các khoản nợ phải trả, từ các khoản vay ngắn hạn như phải trả người bán, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác; cho đến các khoản nợ và vay dài hạn.

Quản lý công nợ theo nhiều tiêu thức, bao gồm: đối tượng, nguyên tệ, tài khoản và khoản mục. Người dùng có thể lập các bảng kê nợ phải thu, phải trả dưới dạng tổng hợp hay chi tiết theo các yếu tố nói trên.

Báo cáo công nợ rất đa dạng sẽ giúp người dùng nhìn số liệu dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *