Fonts chữ Unicode là gì?

Font chữ Unicode là gì? Tóm tắt, Unicode là một tiêu chuẩn quốc tế để bao gồm tất cả các chữ viết của những ngôn ngữ trên thế giới. Những chi tiết của kiểu chữ thì không có trong Unicode, chỉ có thứ tự của mỗi mẫu tự (mã). Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Phông chữ Unicode, ghé lại trang của Unicode.

font-unicode-full

Download Fonts Chữ Unicode

 Trên thị trường bây giờ có nhiều tiêu chuẩn khác nhau và cạnh tranh cho bộ chữ Việt. Đó là VISCII, VPS, VNI, VIQR, TCVN (ABC). Tiêu chuẩn font unicode đang thay thế những chuẩn cũ này và đang chiếm được phổ biến rất nhanh chóng.

Download Fonts chữ Unicode Full

Bài viết liên quan