Câu hỏi 9

Tôi muốn nhập số dư đầu cho Tài Khoản kế toán và hàng tồn kho, tuy nhiên Nghiệp vụ số dư đầu đang bị mờ không cho mở. Vậy tôi phải làm sao?

Trả lời:

Có 2 trường hợp không …

Câu hỏi 10

Tôi đã hạch toán phiếu Chi – Chi tiền mua chi phí, hạch toán thẳng vào chi phí – nhưng hóa đơn không lên bảng kê thuế đầu vào. Vậy tôi phải làm sao.

Trả lời:

Khi lập phiếu chi, …

Câu hỏi 11

Công ty Chúng tôi đang có dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tất cả các hóa đơn đầu vào của công trình này cần đưa vào mục 04 – thuế GTGT dự án đầu tư. Vậy chúnh tôi

Câu hỏi 12

Tại màn hình Bút toán tổng hợp (Phiếu kế toán) có 02 mục chọn đối tượng là – Đối tượng Nợ và Đối tượng Có.

Khi tôi hạch toán:        Nợ TK Chi phí – Không bắt chọn đối tượng

                                    Có

Câu hỏi 15

Tôi muốn biết phiếu mua hàng nào đã nhập kho, phiếu mua hàng nào chưa nhập kho thì kiểm tra / Xem ở đâu.

Trả lời:

Nghiệp vụ/ Kế toán mua hàng/ Truy vấn phiếu mua hàng. Kéo thanh trượt …

Câu hỏi 13

Tôi muốn theo dõi chi tiết tài khoản 1388, và 3388 cho từng đối tượng như các tài khoản 131 và 331, thì tôi phải làm thế nào?

Trả Lời:

Bạn vào Danh mục/Danh sách tài khoản chọn tài khoản …

Câu hỏi 14

Câu hỏi 14

Tôi đã làm phiếu chi, Ghi nợ 1121, và ghi có 1111 cho nghiệp vụ rút tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên khi in sổ chi tiết tài khoản tiền gửi ngân hàng, thì không có