Báo cáo

Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành:
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Nhật ký sổ cái
Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ)

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấpđầy đủ các báo cáo tài chính gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các báo cáo thuế gồm:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
Báo cáo nhập xuất tồn
Tờ khai thuế

Bên cạnh đó, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết rất đầy đủ và có thể tùy biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Các báo cáo chi tiết điển hình:
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết công nợ
Sổ chi tiết vật tư
Sổ chi tiết hàng mua

  Đặc biệt, phần mềm Kế toán chuyên nghiệpGAMA.SMB® cung cấp cho người dùng một công cụ thiết lập rất manh mẽ để thiết lập các báo cáo phức tạp như:
 •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
 •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.
 •  Bảng cân đối kế toán.
 •  Báo cáo kết quả kinh doanh.
 •  Lưu chuyển tiền tệ.
 •  …

Qua đó người dùng có thể tùy biến các báo cáo nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị hoặc khi có sự thay đổi trong chế độ, chuẩn mực kế toán.

Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành:
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Nhật ký sổ cái
Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ)

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấpđầy đủ các báo cáo tài chính gồm:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cung cấp các báo cáo thuế gồm:
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra
Báo cáo nhập xuất tồn
Tờ khai thuế

Bên cạnh đó, phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® còn cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết rất đầy đủ và có thể tùy biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Các báo cáo chi tiết điển hình:
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ chi tiết công nợ
Sổ chi tiết vật tư
Sổ chi tiết hàng mua

  Đặc biệt, phần mềm Kế toán chuyên nghiệpGAMA.SMB® cung cấp cho người dùng một công cụ thiết lập rất manh mẽ để thiết lập các báo cáo phức tạp như:
 •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào.
 •  Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.
 •  Bảng cân đối kế toán.
 •  Báo cáo kết quả kinh doanh.
 •  Lưu chuyển tiền tệ.
 •  …

Qua đó người dùng có thể tùy biến các báo cáo nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị hoặc khi có sự thay đổi trong chế độ, chuẩn mực kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *